Ruoppaus ja maisemointi

J. Österman 

on vesi­raken­tamisen vankka ammatti­lainen.

 

Urakoimme ruop­paukset, veden­alaiset louhinnat, maisemointi­työt, uima­lammet, laiturit ja  toimitamme maa-ainekset.

 

Palvelemme asiakkaita koko Suomen alueella.

 

 

 

logo

Vesi­rakentamisen luotettava kumppani 

Ruoppaus ja Maisemointi J. Österman on vesi­raken­tamisen ammatti­lainen, joka tekee laaduk­kaasti ruop­paukset, maisemointi­työt, veden­alaiset louhinnat, uima­lammet, laiturit

sekä toimit­taa maa-ainekset perille mante­reella ja saaris­tossa.

Ruoppauk­siin on myös liike­toimin­talupa Ahvenanmaalle.

J. Östermanin ammatti­laisilla on vankka tieto­taito vesi­rakenta­misesta ja valmius toteut­taa haas­tavia sekä suu­riakin projekteja. 

Teemme myös satamarakentamista.

Kalustomme on helposti siirrettävissä maanteitse myös sisävesistöihin.

Käytössämme on Novatron 3D- ohjaus.

Ruoppaus

Rantojen ruop­paukset

Rantojen ruop­paukset hoidetaan huolel­lisesti pitkä­puomikaivin­koneella, tela­ponttoni­koneella tai lautta­koneella.

Vaihtoehdot mahdol­listavat toimimisen haasta­vissakin olosuhteissa.

Hoidamme ruoppaus­ilmoitukset sekä avustamme ruoppaus­lupahake­muksissa.

Rantojen ruoppaus ei ole koskaan meille liian vaikea urakka!

vedenalainen louhinta

Veden­alaiset louhinta­työt

Vedenalaiset louhinta­työt teemme turvallisesti ja huolel­lisesti. Työnjälki on sitä mitä pitääkin.

Veden­alaisissa louhinta­töissä projekti suunnitellaan huolella, mikä varmistaa onnis­tuneen loppu­tuloksen.

Vedenalainen louhinta vaatii aina erityis­osaamista, jonka vuoksi se kannattaa jättää kaikissa tapauk­sissa

asiantuntijan teh­täväksi.

laiturit

Laiturit

Vankka ja kestävä laituri on käy­tännöl­linen rakennelma, mutta myös paikka rentoutu­miselle.

Rakennamme laiturit aina asiakkaan toiveiden mukaan. Rakennamme esimer­kiksi ponttoni­laitureita ja kiin­teitä laitureita.

Tarjoamme suunnittelu­palveluita kiinteiden laitu­reiden suunni­tteluun.

 

sora

Maa-ainekset

Kauttamme saat erilai­sia maa-aineksia kuten hiekkaa, soraa, mursketta ja multaa. Toimitamme maa-ainekset asiak­kaalle mante­reella ja saaris­tossa. Maa-aineksia toimi­tamme myös saariin.

Ota yhteyttä!

 

logo

Olemme luotettava kumppanisi vesirakentamisen projekteissasi.

Vakka-Suomen Maanrakennus Oy

Honkalantie 30
23450
LOKALAHTI 

Puhelin:

0400 326 040

Sähköposti:

jarno.osterman@vsmaanrakennus.fi

  • lowest credit risk
  • Suomen vahvimmat
  • Rala

 

Yhteydenottolomake

Ruoppaus ja maisemointi
Vedenalainen louhinta
Laiturit
Maa-ainekset