Ruoppaus

Varsinais-Suomi, Vakka-Suomi, Satakunta, Länsi-Uusimaa ja Ahvenanmaa

Ruoppaus ja Maisemointi J. Österman on ruop­pauksen ja maise­moinnin asiantuntija, joka palvelee asiakkaita kaikessa ruop­paukseen sekä maise­mointiin liitty­vässä projektissa. Meiltä saat esimerkiksi rannan ruop­pauksen ja maise­moinnin alusta loppuun. Puoleemme kannattaa kään­tyä, jos haluaa laadukkaan ja onnis­tuneen ruoppauksen sekä maisemoinnin. Teemme myös veden­alaisia ja ylä­puolisia louhinta­töitä

Ruoppauspro­jekti

Ruoppausprojek­tin tai rannan kunnos­tamisen käynnis­täminen vaatii etukäteisilmoituksen ympäris­tökeskukselle. Hoidamme ruoppausilmoitukset ELY-keskukselle, sekä avustamme ruoppauslupahakemuksissa, jotka tehdään aluehallintovirastolle. Ruoppaus­projektin ympäris­tön asettamien vaati­musten mukaan valitsemme oikeanlaisen kalus­ton projektin toteutta­miseksi. Ruoppaus tehdään mahdolli­suuksien mukaan maalta tai veden päältä käsin.

Ruoppauskoh­teet

Ruoppauskoh­teena voi olla esimerkiksi merenranta, järven­ranta, uimalampi, valtaoja tai joki. Meillä on vuosi­kymmenten kokemus erilaisista ruoppaus­kohteista eri puolella Suomea. Ruoppauksella pyri­tään lisää­mään veden syvyyttä esimerkiksi uimista tai veneilyä varten. Ruoppauksen avulla uimakel­voton ranta kyetään muuttamaan uimarin paratiisiksi. Kun taas valtaojan tai joen perkuu­työt onnistuvat vaivattomasti ruoppaus­kaluston avulla.

Ruoppauskalusto

Ruoppauska­luston oikealla valinnalla vaikutetaan merkit­tävästi projektin joutuisaan ja onnistu­neeseen valmistu­miseen. Ruoppaus voidaan toteuttaa maalta pitkäpuomi­kaivin­koneella. Jos rannassa on pitkän matkaa upottavaa maastoa, voidaan valita telaponttooni­kone, joka kykenee toimimaan upottavas­sakin ympäris­tössä. Vaihto­ehtona on myös kaivuulautta tukijaloin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!