Maa-ainekset

Ruoppaus ja Maisemointi J. Östermanin kautta saat erilaiset maa-ainekset ja niiden kuljetuksen saaris­toon ja mantereelle. Maa-ainesten kuljetukset teh­dään sovitun aikataulun mukaan juuri sinne minne asiakas haluaa. Meiltä saat esimer­kiksi uimaranta­hiekat, hiekat, sorat, murskeet, mullat, ja seulakivet (maisemakivet ruoppausluiskien verhoiluun).

Uimarantahiekka

Meiltä saat laadukkaat uimaranta­hiekat rannallesi. Uimaranta­hiekka on hienoja­koista ja tasalaa­tuista, jolloin se on pehmeää. Uimaranta­hiekkamme takaa rentout­tavat rentoutumis­hetket rannalla ja ranta­vedessä. Toimitamme uimaranta­hiekan mantereella ja tarvit­taessa myös saaristossa.

Sora

Meiltä saat erilaiset sorat, kuten seula­soran, salaoja­soran ja karkean täytesoran. Seulasoraa käytetään tasaus­hiekkana ja asennus­hiekkana esimerkiksi pihalaattojen alla. Salaojasoraa käyttö­kohteena ovat erilaiset salaojitukset ja kun taas täytesoraa käyte­tään edullisena täyttö­aineksena. Kuljetamme erilaiset sorat suoraan asiakkaalle mante­reelle tai saaristoon.

Murske

Murske on kalliosta tai sorakivistä murskat­tua ja seulottua kivi­ainesta. Kuljetamme erilaiset murske­laadut nopeasti ja luotet­tavasti mantereella ja saaris­tossa. Kauttamme saat useita eri murske­laatuja ja kokoja, jotka kuljetetaan juuri asiak­kaan haluamaan paikkaan.

Multa

Erilaiset multalaadut kuten nurmikko­multa ja puutarhan yleismulta kuuluvat valikoimaamme. Kuljetamme multa­kuljetukset joutui­sasti ja turvallisesti mää­rän­päähänsä maalla ja merellä. Saaristoon kuljetamme multaa esimer­kiksi proomulla.

Kuljetukset

Kuljetukset tehdään aina mahdol­lisimman pikaisesti ja joutuisasti, jotta asiakas saa haluamansa maa-aineksensa juuri silloin kun hän sitä tarvitsee. Kulje­tuksiin käyte­tään erilaista kalus­toa tarpeen mukaan. Kulje­tukset tehdään sekä maalla että merellä.