Ruoppausta ja maise­mointia

Varsinais-Suomessa, Vakka-Suomessa, Sata­kunnassa ja Länsi-Uudellamaalla

Ruoppaus ja Maisemointi J. Österman on vesi­raken­tamisen ammatti­lainen, joka tekee laaduk­kaasti ruop­paukset, maisemointi­työt, uima­lammet, laiturit ja veden­alaiset louhinnat sekä toimit­taa maa-ainekset perille mante­reella ja saaris­tossa. Ruoppauk­siin on myös liike­toimin­talupa Ahvenanmaalle. J. Östermanin ammatti­laisilla on vankka tieto­taito vesi­rakenta­misesta ja valmius toteut­ttaa haas­tavia sekä suu­riakin projekteja.

Vesi­rakentamisen, kuten ruop­pauksen, ollessa kyseessä, voit luottaa Ruoppaus ja Maise­mointi J. Öster­maniin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Rantojen ruop­paukset

Rantojen ruop­paukset hoidetaan huolel­lisesti pitkä­puomikaivin­koneella, tela­ponttooni­koneella tai lautta­koneella. Vaihtoehdot mahdol­listavat toimimisen haasta­vissakin olosuhteissa. Hoidamme ruoppaus­ilmoitukset sekä avustamme ruoppaus­lupahake­muksissa. Rantojen ruoppaus ei ole koskaan meille liian vaikea urakka!

Rantojen ruoppaukset

Veden­alaiset louhinta­työt

Vedenalaiset louhinta­työt teemme turvallisesti ja huolel­lisesti, jolloin työnjälki on sitä mitä pitääkin. Veden­alaisissa louhinta­töissä projekti suunnitellaan huolella, mikä varmistaa onnis­tuneen loppu­tuloksen. Vedenalainen louhinta vaatii aina erityis­osaamista, jonka vuoksi se kannattaa jättää kaikissa tapauk­sissa asiantuntijan teh­täväksi.

Vedenalaiset louhintatyöt

Laiturit

Vankka ja kestävä laituri on käy­tännöl­linen rakennelma, mutta myös paikka rentoutu­miselle. Rakennamme laiturit aina asiakkaan toiveiden mukaan. Rakennamme esimer­kiksi ponttooni­laitureita ja kiin­teitä laitureita. Tarjoamme suunnittelu­palveluita kiinteiden laitu­reiden suunni­teluun. Kaut­tamme saa myös A-laiturit ja niiden asen­nuksen.

Laiturit

Maa-ainekset

Kauttamme saat erilai­sia maa-aineksia kuten hiekkaa, soraa, mursketta ja multaa. Toimitamme maa-ainekset asiak­kaalle mante­reella ja saaris­tossa. Maa-aineksia toimi­tamme myös saariin.

Maa-ainekset