Ruoppausta ja maise­mointia

Varsinais-Suomessa, Vakka-Suomessa, Sata­kunnassa ja Länsi-Uudellamaalla

Ruoppaus ja Maisemointi J. Österman on vesi­raken­tamisen ammatti­lainen, joka tekee laaduk­kaasti ruop­paukset, maisemointi­työt, uima­lammet, laiturit ja veden­alaiset louhinnat sekä toimit­taa maa-ainekset perille mante­reella ja saaris­tossa. Ruoppauk­siin on myös liike­toimin­talupa Ahvenanmaalle. J. Östermanin ammatti­laisilla on vankka tieto­taito vesi­rakenta­misesta ja valmius toteut­ttaa haas­tavia sekä suu­riakin projekteja.

Vesi­rakentamisen, kuten ruop­pauksen, ollessa kyseessä, voit luottaa Ruoppaus ja Maise­mointi J. Öster­maniin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!